Informacje-CKE

Kliknij link, aby wejść do wiadomości

Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny 

 

1. Egzamin maturalny zarówno w części ustnej jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

– absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu),

– absolwentów, którzy przystępują do matury z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili. 

2. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa i wynosi 50 zł. za egzamin. W przypadku nieobecności na egzaminie nie podlega zwrotowi. 

3. Nie wnosi się opłaty za udział w egzaminie poprawkowym w sierpniu. 

4. Opłatę należy wnieść w terminie między 1 stycznia a 7 lutego 2017 na następujący rachunek: 

NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

Uwaga:

Na przelewie muszą się znaleźć następujące informacje:

Imię, nazwisko, PESEL osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty,
nazwa przedmiotu/przedmiotów, za które wniesiono opłatę

 

 

5. Dodatkowo do OKE we Wrocławiu należy wysłać Zał. 26a (Informacja o wniesieniu opłaty z danego przedmiotu/przedmiotów (do pobrania ze strony www.oke.wroc.pl Zakładka Egzamin maturalny, Informacje dla zdających, Deklaracje i formularze dla zdających) oraz potwierdzenie wpłaty. 

6. Zał. 26 a i potwierdzenie wpłaty można wysłać mailem, pocztą lub faxem na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu podany wyżej. 

 7. Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *