Kierunki kształcenia-TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Jesteś zainteresowany:

 • jak wygląda stan wód naturalnych?

 • co znajduje się w powietrzu, którym oddychamy?

 • jak radzić sobie z odpadami?

 • czy gleba nadaje się do uprawy?

Chciałbyś:

 • żyć w zgodzie z naturą?

 • poznać najgłębsze tajniki ekologii ?

PRZYJDŹ DO NASZEJ SZKOŁY !!!

Program Technikum Ochrony Środowiska adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach  przyrodniczych. Nauka trwa 4 lata iumożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz bogatej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Uczniowie przygotowują się do wykonywania: badania stanu środowiska; monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami; planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska. Praktyka zawodowa umożliwia wykorzystanie wiedzy teoretycznej i zdobycie pewnego doświadczenia zawodowego.

Wycieczki przedmiotowe do zakładów przemysłowych, jednostek ochrony środowiska, udział w warsztatach i seminariach, zajęciach terenowych pozwalają poszerzyć wiedzę zdobytą w ławce szkolnej.

Jest to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej.

ZAWÓD SZCZEGÓLNIE PROMOWANY PRZEZ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ !!!

W wyniku kształcenia uczeń nabędzie umiejętności w zakresie:

·         określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka

 •  wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, hałasu, odpadów
 •  przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska
 •  oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi
 •  określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków
 •  badania i kontrolowania emisji i imisji zanieczyszczeń
 •  obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno pomiarowej itp.

Szkolny plan nauczania przedstawia tabela-PDF

Przedmioty zawodowe objęte planem nauczania:

 • stan i zasoby środowiska
 • ochrona wód
 • ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
 • monitoring środowiska
 • organizacja prac w ochronie środowiska
 • działalność gospodarcza w ochronie środowiska
 • komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska

Technik ochrony środowiska

Może znaleźć zatrudnienie w zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, w laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, w instytutach naukowo-badawczych, składowiskach i sortowniach odpadów, prywatnych zakładach specjalistycznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej szczebla podstawowego.

ZAPRASZAMY !!!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *