Warunki formalne  rekrutacji do Technikum nr 6 w Głogowie

Warunki formalne  rekrutacji do Technikum nr 6 w Głogowie

Terminarz rekrutacji

 1.     Podanie o przyjęcie do technikum na podbudowie gimnazjum z podaniem zawodu  kandydaci składają w terminie od 01 czerwca do 21 czerwca 2017 r.

Podanie  musi  być  wygenerowane  z elektronicznego  systemu naboru https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat

W terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:

  • Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum.

  • Kopię zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym profilu wydanym przez lekarza medycyny pracy.

  • 3 fotografie (dostarczyć  z nazwiskiem na odwrocie wraz z świadectwem oryginalnym)

 a ponadto:

  • dokumenty informujące  o sytuacji rodzinnej, np. sierota, półsierota, rodzina wielodzietna i inne,

  • opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

  • zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych np. technicznych, artystycznych,  sportowych i innych

 Zasady ogólne

1.    Podstawą przyjęcia ucznia do Technikum nr 6 w Głogowie jest ukończenie  przez niego gimnazjum.

2.    Warunkiem wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

3.    Kwalifikowanie kandydatów rozpoczyna się po upływie trzech dni od terminu zakończenia nauki w danym roku szkolnym.

4.    Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej będzie ustalona na podstawie uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.

5.    W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż miejsc zostaną  przyjęci wszyscy kandydaci.

6.    Kandydata o przyjęciu do szkoły powiadamia się poprzez umieszczenie na wywieszonej liście  osób zakwalifikowanych do  przyjęcia do poszczególnych klas 7 lipca 2017 r.

7.    Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  do szkoły  są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole  najpóźniej  do 18 lipca 2017r. przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum; zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8.   Ostateczne listy przyjętych  będą  ogłoszone  19 lipca 2017 r.

9.   Odwołania od decyzji można zgłaszać dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od wywieszenia listy przyjętych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *